Marinreserven och dess medlemföreningar erbjuder mångsidig verksamhet på havet och vid kusten

Marinreserven rf:s viktigaste uppgift är att befrämja och stöda sina medlemsföreningars samarbete samt att utveckla det frivilliga försvarsarbetet. Evenemang som omfattar flera föreningar är typiska för Marinreservens verksamhetsområde. Marinreserven stöder även Försvarsutbildningsföreningens (MPK) Sjöförsvarsdistrikts verksamhet.

 

Marinens årsdag

Marinens årsdag firas den 9 juli till åminnelse av det andra slaget vid Svensksund, som ägde rum mellan 9 och 10 juli 1790 och betraktas som det största sjöslaget hittills i Östersjöns historia. Marinreserven deltar i firandet av årsdagen på många sätt: vi deltar med en egen flaggavdelning vid Marinens paradmönstring, medlemsföreningarnas fartyg deltar i Marinens fartygsparad, och de är med i dagens publikevenemang med flagg över topp. Marinreserven har oftast en egen avdelning på Marinens förevisningsområde. Årsdagen kulminerar i kvällsfesten som Marinreserven ordnar och som samlar Marinens personal och reservister till en glad afton med middag och dans.

 

Marinförsvarsdagen

Marinreserven och Marinen arrangerar årligen tillsammans ett seminarium om aktuella frågor för Marinen och Marinreserven. Efter informationsdelen fördjupar deltagarna sig i någon aktuell säkerhetspolitiskt eller militär fråga med sakkunniga, följt av en paneldebatt. Seminariet avslutas med en mottagning för nätverkining. Marinförsvarsdagen är för inbjudna deltagare och publiken representerar hela marinförsvarets fält inklusive aktörernas olika samarbetspartners. Marinförsvarsdagen ordnas turvis på Marinstaben i Heikkilä, Åbo och vid Sjökrigsskolan på Sveaborg, Helsingfors.

 

Förbindelseofficersverksamhet

Marinreserven har producerat förbindelseofficerstjänster för Marinen ända sedan år 1999. Nuförtiden organiseras verksamheten som en pluton, dess ledning samlar de kvalificerade och intresserade förbindelseofficerarna i reserven samt deras kompetensprofiler. Marinen beställer den mängd förbindelse- eller sambandsofficerare de behöver för ett givet evenemang. Det kan vara frågan om en eller två personer, till exempel för ett enskilt örlogsbesök.

För stora övningar eller evenemang, t.ex. Northern Coast -övningar eller The Tall Ships Races -evenemangen, engageras tiotals förbindelseofficerare. Marinreserven producerar även kurser för förbindelseofficerare i samarbete med Sjöförsvarsdistriktet. Förbindelseofficer är en benämning på uppdraget, varigenom reservisterna med båda officers-, underofficers- och manskapsgraden kan delta i uppdragen.

 

Tävlingsverksamhet

Marinreserven deltar aktivt i arrangerandet av olika tävlingar. Medlemsföreningarna har, stödda av Marinreservens skytteutskott, årligen ordnat fem skyttedagar för medlemsföreningarna omkring landet.

Tävlingen i sjömanskap (på finska ’meritaitokilpailu’) fär en tävling som has ordnats för reservister årligen från och med år 1953. Nuförtiden pågår tävlingen på två dafar och innehåller uppgifter för navigering på dagen och på natten samt pistolskytte.

I navigeringsuppgifterna bestämmer man först tävlingsrutten på kartan med hjälp av olika metoder och försöker sen kör längs rutten noggrannt på en befallad hastighet. Under rutten utför man olika uppgifter. Navigeringsapparaterna och mätarna med undantag av kompassen hålls avstängda under utförandet.

Enligt de förnyade reglerna består lagen av tre deltagare, som tävlar mot andra lag på två dagar. Tävligen utnyttjar förbindelsebåtarna för navigationspassen.

 

Bastukvällar

Då seglingssäsongen inleds på våren ordnar Marinreserven en bastukväll på Sjökrigsskolans stora bastu för alla medlemmar hos medlemsföreningarna. Under bastukvällen får funktionärerna och de förtroendevalda träffas informellt och utbyta planer inför säsongen. Ett motsvarande evenemang ordnas på hösten då seglingssäsongen är avslutad för utbytet av erfarenheter.

 

Finlandssvensk Försvarsdag

Marinreserven är medarrangör för den Finlandssvenska Försvarsdagen som ordnas vartannat år. Programmet omfattar en dag med högklassiga föredrag, en paneldiskussion samt en middag. Dagen samlar ca. 170 deltagare från våra kustområden. Försvarsdagen ordnades i januari 2015 vid Björneborgs Brigad i Säkylä och 2017 vid Gardesjägarregementet på Sandhamn, Helsingfors.

 

Premiering av beväringar

Marinreserven deltar i Marinens edgångsfester, Sjökrigsskolans kursavslutningar och Reservofficersskolans kursavslutningar samt med sin fana vid paradmönstringar. Även vid andra tillfällen som ordnas för beväringarna, såsom anhörigdagar och hemförlovningar, deltar Marinreserven om möjligt. De lokala medlemsföreningarna deltar i dessa tillfällen som erbjuder en möjlighet att berätta om reservistverksamheten och rekrytera nya medlemmar.

 

Informerande

Förutom dessa hemsidor uppdaterar vi aktivt våra Facebook-sidor med namnet @SininenReservi. Vi finns även på Twitter och Instagram – länkar till profilerna finns i sidfoten.

Tidskriften Rannikon Puolustaja (’Kustens Försvarare’) är marinförsvarets professionella medlemstidning, som utnyttjas flitigt som informationskanal. Många medlemsföreningar prenumererar på tidskriften åt sina medlemmar. Tidningen behandlar marinförsvaret på ett heltäckande sätt och såväl Marinreserven som medlemsföreningarna publicerar artiklar om sin verksamhet på dess sidor. Vi sänder även cirkulär till medlemsföreningarna.