Medlemsföreningarna enligt hemstad

Tammerfors

Pirkanmaan Meripuolustuskilta ry

Kontaktperson: Timo Valli
E-mail: timo.valli@iki.fi
Telefon: 040 8337213
Hemsida: http://www.mpkl.fi/jasenyhdistys/pirkanmaan-meripuolustuskilta-ry/
Hemort för Pirkanmaan Meripuolustuskilta (Birkalands Sjöförsvarsgille) är Tammerfors, fastän en del medlemmar kommer från andra orter. Centralpunkten i verksamheten är reservisternas skolningsfartyg m/s Pirkanmaa. Vi arrangerar MPK-kurser ombord, bl.a. i navigation, båthantering, maskin- och däckstjänst. I praktiken ansvarar gillet för fartygets underhåll. Fartyget seglar huvudsakligen på Skärgårdshavet, med hemhamnen Pansio som utgångspunkt, men vi har även utsträckt våra färder längre. Gillets ändamål är också att främja kunskapen om försvaret och stärka försvarsviljan.
Tillbaka

Vasa

Merenkurkun Kilta ry

Kontaktperson: Timo Koukku
E-mail: timo.koukku@netikka.fi
Telefon: 050 5585987
Merenkurkun Kilta ry (Kvarkens Gille) är verksamt inom Kvarkens kustområde. Gillet erbjuder en möjlighet att delta i det frivilliga försvarsarbetet för såväl män, kvinnor som barn. Utmärkande för Gillets verksamhet är gemenskapen. Verksamheten omfattar bl.a. utflykter, besök och deltagande i de gemensamma gilledagarna tillsammans med andra försvarsgillen. Merenkurkun Kiltar var Vasa Kustbatteris truppförbandsgille och värnar fortsättningsvis dess traditioner. Till medlem kan antas finska medborgare oavsett ålder, kön eller militärgrad.

Pohjanlahden Laivastokilta ry

Kontaktperson: Teuvo Roden
E-mail: teuvo.roden@netikka.fi
Telefon: 0500 665 413
Hemsida: http://tinyurl.com/pllaivastokilta
Pohjanlahden Laivastokilta (Flottans Gille i Bottniska Viken) verkar på den Österbottniska kusten, från Kristinestad till Uleåborg. Gillets hemort är Vasa, med underavdelningar i Kristinestad och Uleåborg.Gillets båt, m/s Maria som numera är stationerad i Kristinestad, ger ramarna för verksamheten till sjöss. Båten används i såväl egen verksamhet som för MPK:s kurser. Den övriga verksamheten omfattar månadsmöten, företagsbesök och resor. Vi deltar i Gilledagarna tillsammans med flottans övriga gillen.Den som godkänner gillets verksamhetsprinciper kan ansluta sig som medlem, oberoende av militärgrad eller kön.

Bottniska Vikens Sjöbevakningsgille rf

Kontaktperson: Hannu Wallius
E-mail: hannu.wallius@gmail.com
Telefon: 040 013 2888
Hemsida: http://www.merivartiokilta.fi
Bottniska Vikens Sjöbevaknings gille (Pohjanlahden Merivartiokilta) är ett tvåspråkigt traditionsgille som värnar om sjöbevakningens historia och traditioner. Vårt traditionstruppförband är Bottniska Vikens Sjöbevakningssektion och vår hemort är Vasa.Vid sidan av traditionsverksamheten har gillet ordnat sjöfartsskolning som stöder myndigheternas beredskap, och deltar alltjämt i skolningsverksamheten. Gillet är en av grundarna av Gräns- och Sjöbevakningstruppernas Traditionsförening rf. Vår medlemskår består av sjöbevakare, sjöbevakningens reservister, dessas familjemedlemmar och personer som godkänner våra syften.

Vaasan meripuolustustaidon kehittämisyhdistys ry

Kontaktperson: Ralf Ström
E-mail: r.strom@netikka.fi
Telefon: 0400 755928
Vaasan meripuolustustaidon kehittämisyhdistys (Föreningen för utvecklandet av sjöförsvarskunskap i Vasa) har grundats för att stöda MPK:s Sjöförsvarsdistrikts avdelning i Vasa, bl.a. genom att införskaffa skolningsmateriel. Föreningen förfogar över skolningsfartyget m/s Sommarö och ansvarar för dess underhåll. Föreningens målsättning är att främja försvarsandan och –viljan. För att uppfylla sina ändamål arrangerar föreningen möten, diskussionstillfällen och skolning. Verksamheten omfattar bl.a. navigationsundervisning och underhållsverksamhet som är underställt Vasa Sjöavdelning (MPK).
Tillbaka

Åbo

Miinanraivaajakilta ry

Kontaktperson: Jorma Nieminen
E-mail: jorma.nieminen@outlook.com
Telefon: 040 7181073
Miinanraivaajakilta ry (Minröjargillet) värnar efterkrigstidens minröjares traditioner, samhörighet och gemensamma minnen. Gillet fungerar som en förbindelselänk mellan minröjarveteranerna och dagens minröjare. Gillets medlemmar samlas till månadsmöten eller andra speciella tillfällen. Gillet har såväl ordinarie som understödande medlemmar.

Turun Rannikkotykistökilta ry

Kontaktperson: Mika Koivunen
E-mail: puheenjohtaja@turunrtkilta.fi
Telefon: 0505417828
Hemsida: http://www.mpkl.fi/turunrtkilta
Turun Rannikkotykistökilta (Åbo Kustartillerigille) har verkat i över 50 år som ett gille för dem som intresserar sig för kustens försvar. Gillet arrangerar resor såväl inom landet som utomlands och besök till militära och civila mål. Vi upprätthåller vapenslagets traditioner bl.a. genom att delta i restaureringen av Örö kustforts 12” kanoner. Gillet deltar i hedersvakterna vid de stupades minnesmärke i Åbo. Vibdeltar även i sjöförsvarets traditionstillfällen och festliga evenemang såsom beväringarnas edgång och hemförlovningar. Gillet deltar i den frivilliga försvarsutbildningen och dess utveckling närmast genom MPK. Gillesmedlemmarna deltar såväl som utbildare som kursister.Intresserade av kustförsvaret kan ansluta sig som medlem, oberoende av ålder, kön eller militärgrad.

Turun Rannikkotykistörykmentin perinneyhdistys ry

Kontaktperson: Pasi Kataja
E-mail: katajapasi@gmail.com
Telefon: 040 5806333
Hemsida: http://www.turrtr.net
Turun Rannikkotykistörykmentin perinneyhdistys (Traditionsföreningen för Åbo Kustartilleriregemente) värnar om kustartilleriandan och de sydvästliga kustfortens i Finland traditioner. Vi besöker kustfortena, vi arrangerar föreläsningar, vi samlar fotografier, föremål och information om traditioner vid kustforten. Vi deltar även i det nationella projektet för minnestavlor vid de platser där kustartilleriet verkat. Vi stöder restaureringen av Örö museikanon. Föreningens medlemmar består av såväl personer som tjänstgjort vid kustforten, som intresserade av kustartilleriet. Vi välkomnar som medlemmar alla som är intresserade av vår verksamhet.

Saaristomeren merivartiokilta ry

Kontaktperson: Ismo Suomi
E-mail: pj.smmvk@gmail.com
Telefon: 040 8499374
Hemsida: http://www.smmvk.fi
Saaristomeren merivartiokilta (Skärgårdshavets Sjöbevakningsgille) verkar på Skärgårdshavet och Bottenhavet med Åbo och Raumo som baser. Verksamhetens tyngdpunkt ligger på utbildning – vi utbildar årligen hundratals kursister i försvarsanda, i samarbete med Sjöbevakningen och MPK:s sjöförsvarsdistrikt. Vi ordnar kurser för att främja säkerheten till sjöss, kunskaper i sjömanskap och skärgårdskunskap. Betyget från vår båtkurs är en delprestation för det internationella behörighetsbrevet för förare av fritidsbåt. Vi har två gillesbåtar som vi utnyttjar både i utbildningen och i den övriga verksamheten. Gillet deltar aktivt i oljebekämpningsutbildningen och –verksamheten i samarbete med Satakunda räddningsverk och MPK. Gillestugan på Kuuskajaskari står till medlemmarnas förfogande. Var och en som understöder vår verksamhetsidé är välkommen som medlem i Saaristomeren merivartiokilta, utan hänsyn till militärgrad, kön eller ålder.

Turun Laivastokilta ry

Kontaktperson: Jouni Aho
E-mail: jouniaho59@gmail.com
Telefon: 040 7012611
Hemsida: http://www.turunlaivastokilta.net
Turun Laivastokilta (Flottans Gille i Åbo) verkar i sydvästra Finland som ett gemensamt forum för marint sinnade personer med intresse för frivilligt försvarsarbete. Ett intresse för sjöförsvarets nuläge och dess historia förenar våra marint sinna medlemmar – såväl kvinnor som män. Gillets verksamhetsår inramas av höst- och vårmötena. Turun Laivastokilta arrangerar tävligar och evenemang med anknytning till försvaret och deltar även i motsvarande tillställningar som andra försvarsföreningar ordnar, till exempel skyttetävlingar och mässor. Vi ordnar även industribesök. Turun Laivastokilta deltar i Marinreservens tävlingar och evenemang. Vi deltar även i såväl de Nordiska som de Riksomfattande gillesdagarna för flottans gillen i Finland.

Turun Reservimeriupseerit ry

Kontaktperson: Paul-Erik Lindström
E-mail: paul-erik.lindstrom@turunreservimeriupseerit.fi
Telefon: 0400 740 016
Hemsida: http://www.meriupseerit.fi
Turun Reservimeriupseerit (Åbo Reservmarinofficerare) samlar i sin krets reservofficerare från Åbotrakten som är intresserade av maritim och sjömilitär verksamhet. Vi binder samman reservofficerare som tjänstgjort i Marinen eller är intresserade av maritim verksamhet. Medlem bör således vara officerare i reserven men tjänstgöringsplatsen saknar betydelse – den marina andan är avgörande. Verksamheten omfattar föredrag och utflykter samt deltagande i sjö- och reservisttävlingar. Föreningen är grundad år 1982 men våra rötter sträcker sig till 1957 genom Sjöavdelningen vid Åbo Reservofficersklubb.
Tillbaka

Mariehamn

Ålands Reservister rf

Kontaktperson: Jonas Back
E-mail: jonas@back.ax
Vi ordnar mångsidigt program som gagnar landsförsvaret, t.ex. skytte, fältövningar och motionsaktiviteter.
Tillbaka

Fredrikshamn

Kymen Laivastokilta ry

Kontaktperson: Tapio Riikonen
E-mail: tapio.riikonen@haminetti.net
Telefon: 050 5405417
”Havet, försvaret och gott, pålitligt kompanjonskap” – på dessa hörnstenar grundade veteranerna Kymen Laivastokilta (Flottans gille i Kymmene) för femtio år sedan, och de håller än. Vi erbjuder våra medlemmar marin verksamhet och samvaro. Vårt verksamhetsområde är östra Finska Viken, det sk. Havs-Karelen. Alla som känner igen sig i våra värderingar är välkomna med i verksamheten. Det är inte nödvändigt med en bakgrund i flottan, men vi förutsätter en positiv inställning till kust och hav.
Tillbaka

Ekenäs

Nylands Brigads Gille rf

Kontaktperson: Christoffer Hällfors
E-mail: ordf@nylandsbrigadsgille.fi
Telefon: 040 5610970
Hemsida: http://www.nylandsbrigadsgille.fi
Nylands Brigads Gille är ett av landets största truppförbandsgillen. Dess huvuduppgift är att stöda Nylands brigad, dess beväringar och personal. Förutom att stöda Brigaden stöder Gillets verksamhet det frivilliga försvarsarbetet och våra finlandssvenska försvarstraditioner.Gillet deltar i utgivandet av truppförbandstidningen ”Fanbäraren” samt delar ut stipendier till förtjänta beväringar och anställda vid Nylands Brigad. Gillet har även deltagit i restaureringen av Dragsviks traditionskulle Kaptensbostället. På sommaren 2015 fick Gillet till sitt förfogande det tidigare förbindelsefartyget för kustfort, m/s Gyltö, som används för skolningsändamål.Genom sju lokalavdelningar täcker Nylands Brigads Gille hela vårt kustområde och vi har även en lokalavdelning i Stockholm. Vår verksamhet stöds av en sponsorgrupp omfattande över 220 personer.
Tillbaka

Helsingfors

Helsingin Miinanraivaajakilta ry

Kontaktperson: Robin Elfving
E-mail: robin.elfving@mac.com
Telefon: 040 854 4251
Hemsida: http://miinanraivaajakilta.com
Helsingin Miinanraivaajakilta (Helsingfors Minröjargille) upprätthåller de efterkrigstida minröjarnas traditioner och fungerar som en länk mellan minröjarveteranerna. Gillets medlemmar samlas varje månad för ett föredrag och en gemensam måltid. Vi välkomnar havsminröjare och övriga av ämnet intresserade som medlemmar.

Helsingin Reservimeriupseerit ry

Kontaktperson: Henri Havulinna
E-mail: havulinna.henri@gmail.com
Telefon: 040 5529136
Hemsida: http://www.hrmu.fi
Helsingin Reservimeriupseerit (Helsingfors Marinreservofficerare) är en förbindelselänk för huvudstadsregionens marinofficerare i reserven och en vapenslagsförening för reservofficerare från Sjökrigsskolans örlogslinje. HRMU arrangerar aktivitetsdagar, skolning, föredrag och olika besök. Varannan vecka har vi en egen tur på skyttebanan vid Tölö torg. För nya skyttar har föreningen utrustning. Allt skytte ordnas av en skytteofficer - säkerheten främst! Vi värnar om marinofficerstraditioner både i officiella och inofficiella sammanhang, i samband med olika fester. Som medlemsförmån för du ROF:s distriktsblad, tidningen Reserviläinen och tidskriften Rannikon Puolustaja hemburna.

Sjöreservister rf

Kontaktperson: Ville Mäenpää
E-mail: merireservilaiset@helresp.fi
Telefon: 040 8251664
Hemsida: http://www.reservilaisliitto.fi/merireservilaiset
Grundpelarna i Sjöreservisternas (Merireserviläiset) verksamhet är de marina aktiviteterna på vårt eget skolningsfartyg Ahven 3, navigationsutbildning, tävlingsverksamhet samt tryggt skytte. Föreningens skyttar har flera gånger erövrat både Marinreservens, ResUL:s och Helsingfors reservistdistrikts mästarskap! Sjöreservister är också en båtförening med egen segelsällskapsflagga och eget båtregister. Föreningens medlemmar och vårt fartyg deltar aktivt i MPK:s sjöförsvarsdistrikts skjolningsverksamhet.Sjöreservisterna är en reservistförening där medlemmarna förenas av ett gemensamt intresse för marin reservistverksamhet. Våra rötter sträcker sig ända till Skyddskårens marinavdelning. En stor del av medlemmarna är reservister i Marinen men avklarad värnplikt i Marinen är inte en förutsättning för medlemskap. Föreningens hemort är Helsingfors och verksamhetsområdet är landets kustområde.

Laivaston Sukeltajakilta ry

Kontaktperson: Tapani Korhonen
E-mail: tapanikorhonen@koulumbus.fi
Telefon: 040 5583194
Laivaston Sukeltajakilta (Flottans dykargille) förenar alla militärdykare. Kärnan i verksamheten är kurserna för militärdykare som arrangeras året runt. Kurserna är en del av MPK:s kursutbud. I allmänhet hålls kurserna över ett veckoslut och i dem ingår såväl att uppehålla militärdykarnas kunskaper som samvaro i god dykaranda. För våra seniormedlemmar ingår stöduppgifter i kurserna. Såväl yngre som äldre deltar – på samma kurs kan vi ha deltagare från såväl Dykarkurs no. 1 som från den senaste kursen. Vi erbjuder således intressant verksamhet för alla våra medlemmar. Alla som genomgått Marinens dykarkurs är välkomna med i verksamheten!

Kustjägargillet rf

Kontaktperson: Petri Käyhkö
E-mail: petri.kayhko@kotikone.fi
Telefon: 050 3662024
Hemsida: http://www.mpkl.fi/jasenyhdistys/rannikkojaakarikilta-ry/
Kustjägargillets (Rannikkojääkärikilta) verksamhetsområde omfattar hela Finland och dess hemort är Helsingfors. Sydvästra Finlands lokalavdelning verkar i Åbo. Veteranerna från Teikaristriden har en egen ”Teikarin Taistelijat”-avdelning, och gillet samarbetar med RannJP:s traditionsförening. Gillets verksamhet omfattar Vasa Kustjägarbataljons barettmarsch, överlevnadskurser och kajakutflykter med gillets egna, sjövärdiga, kajaker. Gillets medlemmar har deltagit i kurser i soldatfallskärmshopp i Estland och fungerat som utbildare på MPK:s kurser. Under 2015 ligger tyngdpunkten på verksamhet för unga medlemmar samt på skytte. Gillet gör även utfärder, vi har t.ex. besökt dykarskolan, Sveriges ”kustjägarskola” och Viborgska viken. Kustjägarmuseet finns på traditionskullen i Dragsvik. I Obbnäs står såväl gillets som traditionsföreningens bastur till gillets förfogande.Medlemskap i gillet beviljas person som tjänstgjort vid Vasa Kustjägarbataljon VAARANNJP (motsv.), reservist som är placerad i kustjägartrupperna eller som har motsvarande utbildning.En gång kustjägare – alltid kustjägare

Kustsoldathemsföreningen rf

Kontaktperson: Maritta Sariola
E-mail: sariolamaritta@hotmail.com
Hemsida: http://www.rannikkosotilaskotiyhdistys.fi
Kustsoldathemsföreningen (Rannikkosotilaskotiyhdistys) har redan 100 år, i enlighet med sin huvuduppgift, upprätthållit Soldathem och stött Marinens beväringars och reservisters trivsel och välbefinnande. Vi utför soldathemsarbete i garnisonerna, under övningar i terräng, på mässor och under olika försvarsevenemang. Vårt verksamhetsområde omfattar kusten från Kotka till Raumo. Närmare 300 gröna systrar arbetar i 7 lokalavdelningar och hjälper till i våra tre soldathem (Obbnäs, Pansio, Sjökrigsskolan). ”Mångfald är trumf” är vårt verksamhetstema. Det förverkligar vi, som vi redan gjort under decennier, då vi betjänar beväringar och reservister. Soldathemsarbetet är ett intressant och utmanande försvarsarbete!

RT-kerho Johtorengas ry

Kontaktperson: Toni Aalto
E-mail: toni.aalto@iki.fi
Telefon: 040 3113348
RT-kerho Johtorengas (KA-klubben ledningsringen) är ursprungligen en klubb för kustartilleriets reservofficerare. I dag är klubben, Finlands äldsta vapenslagsbaserade reservofficersklubb, öppen för alla som fått reservofficersutbildning. Verksamheten ger en goda ramar för skytte som hobby: klubben har en egen tid på Tölö skjutbana varje månad, på våren och hösten ordnas Padasjoki-veckoslut i SRA-anda (Sovellettu Reserviläisammunta – Tillämpat Reservistskytte) och sommarskytte ordnas på banan i Loppis. Klubben ordnar även interna skyttetävlingar och deltar i gemensamma tävlingar med intressenter. Klubbens egna vapen kan användas i skytte vid skytte som klubben arrangerar så man behöver inte nödvändigtvis egna vapen. Förutom skytte ordnar vi utflykter och föredrag, själva eller tillsammans med broderföreningar. Klubben värnar om kustartilleriets traditioner och anda i olika former. Den aktiva ges goda möjligheter att utveckla både sig själv och klubbens verksamhet.

Pelikaanikilta ry

Kontaktperson: Niko Ahola
E-mail: nikoahola1@gmail.com
Telefon: 050 514 3543
Hemsida: http://pelikaanikilta.fi
Pelikaanikilta (Pelikangillet) består av reservister som Marinen utbildat till navigatörer och båtförare och som hör till landskapstruppernas Sjötransportpluton i Marinen. Gillets syfte är att främja Sjötransportplutonens verksamhetsförutsättningar i uppdrag av handräckning till andra myndigheter såsom oljebekämpning. Gillet stöder det frivilliga försvarsarbetet och främjar medlemmarnas kunskaper i navigation och sjömanskap. Förutom detta upprätthåller och höjer gillet försvarsandan och främjar sina medlemmars fysiska kondition. Varje år, i augusti, ordnar gillet en övning i skärgården som utvecklar marinsoldatens färdigheter. Vi välkomnar Sjötransportplutonens nuvarande och tidigare medlemmar och övriga som är intresserade av vår verksamhet.

Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ry

Kontaktperson: Kristiina Slotte
E-mail: kristiina_slotte@yahoo.com
Telefon: 050 5250022
Hemsida: http://www.rt-kilta.net
Suomenlinnan Rannikkotykistökilta (Sveaborgs Kustartillerigille) är en såväl praktisk som ideell försvarsförening. Verksamhetsmöjligheter erbjuder Mjölö kustfort med sin unika krigshistoriska helhet, inklusive ”Obuhov” 305mm kanonen med dubbla rör. Vår gillestuga med gästhamn finns på Järvö i Porkala, och på Obbnäs yttersta udde har vi tillgång till Robert Kajanus granitbastu! Sjötransporter och marin utbildning sköter vi med gillets egna ”Ahven 5”-båt eller med m/s Kuivasaari som står till vårt förfogande. Vi utför även traditionsarbete med såväl veteraner som beväringar.Vårt verksamhetsoråde sammanfaller med Sveaborgs Kustartilleriregementes. Alla intresserade, oberoende av ålder, kön, eller militärgrad, är välkomna med i vår mångsidiga verksamhet.

Suomenlahden Laivastokilta ry

Kontaktperson: Lasse Eklund
E-mail: larseklund@kolumbus.fi
Telefon: 044 0955558
Hemsida: http://www.helsinginlaivastokilta.fi
”Flottans traditioner och framtid” är mottot för Suomenlahden Laivastokilta (Flottans gille vid Finska Viken). Gillet uppmuntrar till frivilligt försvarsarbete och försäkrar sig om marin försvarsvilja. Medlemmarna erbjuds föredrag, besök och resor. Vi delar med oss av maritim kunskap och nyheter gällande Marinen och dess utveckling. Betoningen ligger på försvar och på flottan.Gillet publicerar en egen tidning, Ankkurinappi, som medlemmarna får som förmån. Medlemmarna får även tidskriften Rannikon Puolustaja samt MPKL:s tidning Maanpuolustaja.Gillet har ett eget fartyg, Kilstar. På tisdagarna är vi traditionellt ute med fartyget. Suomenlahden Laivastokilta förenar, och upprätthåller traditioner för, alla som tjänstgjort inom Flottan, Marinen eller Sjöbevakningen. Verksamhetsområdet omfattar hela landet. Vi välkomnar marint sinnade, försvarsintresserade personer som våra medlemmar – oberoende av ålder, kön eller militärgrad.

Suomenlahden Merivartiokilta ry

Kontaktperson: Markku Saarikannas
E-mail: markku.saarikannas@gmail.com
Telefon: 040 849 5873
Hemsida: www.slmvk.fi
Suomenlahden Merivartiokilta (Finska Vikens Sjöbevakningsgille) är en förening för Finska Vikens sjö- och gräsbevakningstruppers reservister, försvarsintresserade kvinnor och män. Med teman kring den maritima miljön ordnar vi skolning och informationstillfällen för våra medlemmar. Vi värnar i synnerhet om Sjöbevakningens traditioner. Förutom militära färdigheter betonar vi sjömanskap, oljebekämpning och den maritima miljöns naturskydd. Medlemskap i gillet står öppet för alla som är intresserade av Finska Viken och dess gränstrygghet. Även reservistens äkta hälft godkänns som medlem. Till föreningen hör såväl stamanställd personal som reservister.
Tillbaka

Kokkola

Keski-Pohjanmaan Meripuolustustajat ry

Kontaktperson: Jari Kivioja
E-mail: jari.koja@gmail.com
Telefon: 050 5311 463
Föreningen Keski-Pohjanmaan Meripuolustajat (Mellersta Österbottens Sjöförsvarare) är verksam i Kokkola med målsättning att främja det frivilliga försvarsarbetet till såväl lands som sjöss. Vi samarbetar med MPK:s Sjöförsvarsdistrikts marinavdelning i Kokkola, olika myndigheter och med andra frivilligorganisationer.Aktiviteterna omfattar skolningsverksamhet såsom båtförarutbildning och kurser i sjösäkerhet. Vi deltar även i utbildning för att avvärja miljöskador. Förutom skolningsverksamheten ordnar vi informationstillfällen.
Tillbaka

Kotka

Kymenlaakson Rannikonpuolustajainkilta ry

Kontaktperson: Esa Terviö
E-mail: esa.tervio@luukku.com
Telefon: 044 0837846
Kymenlaakson Rannikonpuolustajainkilta (Kymmenedalens Kustförsvarsgille) grundades 1962 och dess verksamhetsområde omfattar Kymmenedalen från Lovisa i väst till Vederlax i öst. Våra närmaste samarbetspartners är Kymen Laivastokilta och Kotkan Rannikkosalueen Perinneyhdistys. Med dem arrangerar vi utfärder och andra gemensamma program. Gillets traditionstrupp är Kotkan Rannikkopatteristo (Kotka Kustbatteri, med alla sina föregångare). Gillet har även förbundit sig att upprätthålla Östra Finska Vikens vapenbröders och Kymin Patteristos minnesmärken, arkiv och traditioner som en del av verksamheten. Medlemskap i gillet är öppet för alla, oberoende av ålder, kön, eller militärgrad. På så vi öppnar vi också reservisternas upplevelser för våra familjemedlemmar.
Tillbaka

Nådendal

Naantalin Reserviupseerit ry

Kontaktperson: Tomi Hoppela
E-mail: tomi.hoppela@turku.fi
Telefon: 044 5886588
Hemsida: http://www.naru.fi
Naantalin Reserviupseerit (Nådendals Reservofficerare) står öppen för reservofficerare, oberoende av ålder och kön. Föreningen verkar i Nådendal med omnejd och vi ordnar mångsidig verksamhet året runt. Denna omfattar bl.a. idrott, skytte och deltagande i MPK:s kursutbud. Vi ställer även upp hedersvakter vid hjältegravarna och vid minnesmärket för Flottans krigshjältar.

Naantalin Reservinaliupseerit ry

Kontaktperson: Juha Ovaska
E-mail: juha.ovaska@naantali.fi
Naantalin Reservinaliupseerit (Nådendals Reservunderofficerare) är en reservistförening i sann marin anda. Traditionellt har medlemskapet grundat sig på underofficers grad men även andra medlemmar kan godkännas – huvudsaken är intresse för aktiv reservistverksamhet! Förutom föreningsverksamhet ägnar vi oss åt reservistidrott och skytte. Vi stöder veteranerna bl.a. genom insamlingar och vi ställer upp med hedersvakt på våra traditionella högtidsdagar. Mera kunnigt folk ryms med!
Tillbaka

Raumo

Selkämeren Rannikkokilta ry

Kontaktperson: Tauno Setälä
E-mail: tauno.setala@kolumbus.fi
Telefon: 040 5105547
Selkämeren Rannikkokilta (Bottenhavets kustgille) är ett vapenslags- och truppförbandsgille. Gillets hemort är Raumo och dess traditionstruppförband är Turun Rannikkotykistörykmentti/Turun Rannikkopatteristo (Åbo Kustartilleriregemente/Åbo Kustbatteri). Gillets ändamål är att värna om kustförsvarets historiska traditioner – i synnerhet i sk. ”Kuuskajaskari-anda”. Gillet tar hand om kanonerna och befästningarna på Kuuskajaskari traditionsfort. Den befästa ön övergick i Raumo stads ägo år 2000.Selkämeren Rannikkokilta samarbetar med Saaristomeren Merivartiokiltas båtgrupp i Raumo – gillena har i ett gemensamt projekt restaurerat öns chefsbostad till gillestuga. Denna fina gillestuga står till medlemmarnas förfogande och den utnyttjas även i gillets verksamhet.
Tillbaka