Marinreservens verksamhet

Marinreserven rf:s viktigaste uppgift är att befrämja och stöda sina medlemsföreningars samarbete samt att utveckla det frivilliga försvarsarbetet. Evenemang som omfattar flere föreningar är typiska för Marinreservens verksamhetsområde. Marinreserven rf stöder även Försvarsutbildningsföreningens Sjöförsvarsdistrikts verksamhet.

Marinens årsdag 9.7

Marinens årsdag firas den 9.7, till åminnelse av den andra sjöstriden vid Svensksund (år 1790).  Marinreserven deltar  i firandet av årsdagen på många sätt. Vi deltar med en egen flaggavdelning vid Marinens paradmönstring. Medlemsföreningarnas fartyg deltar i Marinens fartygsparad, och de är med i dagens publikevenemang med flagg över topp. Marinreserven har en egen avdelning på Marinens förevisningsområde. Dagen kulminerar i kvällsfesten som Marinreserven ordnar. Det är en fest som samlar Marinens personal och reservister till en glad afton med middag och dans. Nästa år, 2018, fyller Marinen 100 år och då firas Marinens årsdag i Åbo.

Marinförsvarsdagen

Marinreserven rf och Marinen arrangerar årligen tillsammans ett seminarium om aktuella frågor för Marinen och Marinreserven. Efter ”info-delen” fördjupar vi oss i någon aktuell säkerhetspolitiskt eller militär fråga med sakkunniga, följt av en paneldebatt. Seminariet avslutas med en mottagning för networking.  Marinförsvarsdagen är för inbjudna deltagare och publiken representerar hela marinförsvarets fält inklusive aktörernas olika samarbetspartners. Marinförsvarsdagen ordnas turvis på Marinstaben i Heikkilä, Åbo och Sjökrigsskolan på Sveaborg.

Förbindelseofficerere

Marinreserven har producerat Förbindelseofficerstjänster för Marinen ända sedan år 1999. Numera är verksamheten organiserad som en pluton. Plutonens ledning känner de kvalificerade och intresserade förbindelseofficerarna i reserven samt deras kompetensprofiler. Marinen beställer den mängd förbindelse- eller sambandsofficerare de behöver för ett givet evenemang. Det kan vara frågan om en eller två personer, till exempel för ett enskilt örlogsbesök. För stora övningar eller evenemang som t.ex. Northern Coasts eller The Tall Ship’s Races engageras tiotals förbindelseofficerare. Marinreserven producerar även kurser för förbindelseofficerare, i samarbete med Sjöförsvarsdistriktet. Om du vill delta i verksamheten kan du kontakta chefen för Åbo-roten Jan Wahlstein eller chefen för Helsingfors-roten Sami Linnermo. ”Förbindelseofficer” är en benämning på uppdraget, officers grad är inte en förutsättning. Vid större evenemang behövs även andra funktionärer, t.ex i ledningscentralen (”Harbour Centre”).

Tävlingsverksamhet

Marinreserven deltar aktivt i arrangerandet av olika tävlingar. Medlemsföreningarna har, stödda av Marinreservens skytteutskott, årligen ordnat 5 skyttedagar för medlemsföreningarna.

Tävlingen i sjömanskap för reservister ordnas årligen. Enligt de förnyade reglerna består lagen av tre deltagare. Tävligen utnyttjar förbindelsebåtarna för navigationspassen.

Bastukvällar

Då seglingssäsongen inleds ordnar Marinreserven en bastukväll på Sjökrigsskolan för alla medlemsföreningarnas medlemmar. Här kan de olika föreningarnas funktionärer och förtroendevalda träffas informellt och utbyta planer inför säsongen. En motsvarande kväll ordnas då seglingssäsongen är avslutad för utbyte av erfarenheter. Säsongens inledningsbastu i maj samlade över tjugo deltagare och datum för höstens bastu är den 10.11. Anmälningar via dessa hemsidor från medlet av oktober!

Finlandssvensk Försvarsdag

Marinreserven är medarrangör för den Finlandssvenska Försvarsdagen som ordnas vartannat år.  Programmet omfattar en dag med högklassiga föredrag, en paneldiskussion samt en middag. Dagen samlar ca 170 deltagare från våra kustområden. Försvarsdagen ordnades i januari 2015 vid Björneborgs Brigad i Säkylä och 2017 i Sandhamn.

Premiering av beväringar

Marinreserven rf deltar i Marinens edgångsfester, Sjökrigsskolans kursavslutningar och Reservofficersskolans kursavslutningar samt med sin fana vid paradmönstringar. Även vid andra tillfällen som ordnas för beväringarna, såsom anhörigdagar och hemförlovningar, deltar Marinreserven om möjligt. Även de lokala medlemsföreningarna deltar i dessa tillfällen som erbjuder en möjlighet att berätta om reservistverksamheten.

Information

Förutom dessa hemsidor uppdaterar vi aktivt våra Facebook-sidor. Vi finns även på Twitter med #SininenReservi Tidskriften Rannikon Puolustaja är en flitigt utnyttjad informationskanal. Många medlemsföreningar prenumererar på tidskriften åt sina medlemmar. Den behandlar marinförsvaret på ett heltäckande sätt och såväl Marinreserven som medlemsföreningarna skriver om sin verksamhet på dess sidor. Vi sänder även cirkulär till medlemsföreningarna.

Pin It on Pinterest